Islamic Quiz 2

Islamic Quiz 02: In me se Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai ?

In me se Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai ?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option D. Namaz Ka Chorna

Daleel 1:

۞ Hadees: Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:
"Iman aur Kufr ke Darmiyan farq karne waali cheez Namaz hai."

📚 Jami At-Tirmidhi: 2618

© Ummat-e-Nabi.com.

Previous Post Next Post