Islamic Quiz 4

Islamic Quiz 4 : RasoolAllah (ﷺ) par Sabse pehle Nazil hone waali Aayate Kounse Surah ki thi ?

RasoolAllah (ﷺ) par Sabse pehle Nazil hone waali Aayate Kounse Surah ki thi ?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option C. "Surah Al-Alaq (96)"

Daleel :

۞ Rasool’Allah (Salallaho Alaihi Wasallam) par Nazil hone waali
Quran ki sabse pehli 5 aayte Surah Alaq ki thi.

1. “Iqra’ Bismi Rabbika Al-Ladhi Khalaqa.
» (Parh Apney Rab Ke Naam Sey Jiss Ney Paida Kiya).

2. "Khalaqa Al-‘Insana Min Alaqin."
» (Jisney Insan Ko Khoon Ke Lothrey Se Paida Kiya.)

3. "Aqra’ Wa Rabbuka Al-‘Akramu.
» (Parh Uss Rab Ke Naam Se Jo Bada Karam Karne Wala Hai.)

4. Al-Ladhi `Allama Bil-Qalami.
» (Jisne Insan Ko Qalam Ke Zariye (Ilm) Sikhaya.)

5."Allama Al-‘Insana Ma Lam Ya`lam.
» (Jisney Insan Ko Woh Sikhaya Jo Woh (Insan) Nahi Janta Tha.)

© Ummat-e-Nabi.com.

Previous Post Next Post