Islamic Quiz 68

Islamic Quiz 68 : Quran-e-Majid me Qurbani Kis ke liye karne ka hukm aaya hai?

Quran-e-Majid me Qurbani Kis ke liye karne ka hukm aaya hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option A). Allah ke liye

Quran-e-Majid me Qurbani sirf Allah ke liye karne ka hukm aaya hai.

Daleel :

۞ Allah Ta'ala Quran-e-Majid me farmata hai:

“Apne Rab ke liye Namaze Padho aur Qurbani karo.

📕 Surah Kausar 108:2


Ek Aur Aayat me Allah Taala farmata hai:

“Aap(Nabi ﷺ) farma dijiye ke beshak meri Namaz, meri Qurbani, mera jeena aur mera marna yeh sab khalis Allah hi ke liye hai jo saare jahan ka maalik hai.

📕 Surah Al-An’aam, 6:162

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post