Islamic Quiz 90

Islamic Quiz 90 :Allah ki Raqh se Rokne Wale ko Qur'an me kya kaha Gaya hai?

Allah ki Raqh se Rokne Wale ko Quran me kya kaha Gaya hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option (C)
Qayamat ke din ka Munqeer

Daleel :

۞ Allah Taala Quran-e-Kareem me farmata hai:

"Aur uss shakhs se bada Zalim koun hoga jo Allah par Jhoot bandhey? aisey logon ki unn key Rab ke paas peshi hogi , aur gawahi deney waley kahenge ke : yeh hain woh log jinhon ne apne parwardigar par jhooti baatein lagai thi. sab log sunn len ke Allah ki lanat hai inn zalimon par jo Allah ke raaste se dusron ko rokte they, aur uss me kami talash karte they , aur yahi Aakhirat ke munqeer hai."

📕 Surah Hood 11:18,19

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post