Islamic Quiz 127

Islamic Quiz 127 : Kaunse shakhs ke liye irshad farmaya gaya hai ke wo Allah Subhanahu se bahut door hain?

Kaunse shakhs ke liye irshad farmaya gaya hai ke wo Allah Subhanahu se bahut door hain?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( C )

Jiska Dil Sakht ho

Daleel :

RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

“Allah Subhnahu ke Zikr ke siwa ziyada baatein na kiya karo kuyke Allah Subhanahu ke zikr ke siwa ziyada baatein dil ki sakhti Qasadat (yani Sakhti) ka baais hain aur Sakht Dil shakhs Allah Subhnahu se koso durr hain.

📕 Mishkat ul Masabeeh Hadees: 2276-Sahih

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post