Islamic Quiz 136

Islamic Quiz 136 : Quran mein kis Cheez ki Misal dekar farmaya gaya ki Allah ke Siwa Jise bhi Pukara Jata hai wo KIS CHEEZ KE MALIK nahi hai?
Islamic Quiz 136 : Quran mein kis Cheez ki Misal dekar farmaya gaya ki Allah ke Siwa Jise bhi Pukara Jata hai wo KIS CHEEZ KE MALIK nahi hai?

Quran mein kis Cheez ki Misal dekar farmaya gaya ki Allah ke Siwa Jise bhi Pukara Jata hai wo KIS CHEEZ KE MALIK nahi hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( B )

Khajoor ki Ghutli ke Chilke

Daleel :

“Aur Uss (Allah ko) chorr kar jin ( jhootey khudaon ) ko tum pukartey ho, woh khajoor ki guthli ke chilkay ke barabar bhi koi ikhtiyar nahi rakhtey.”

📕 Surah fatir: 13

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

© Islamic Quiz. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld