Islamic Quiz 108

Islamic Quiz 108 : Kis Raat me insan ki taqdeer yaani Rizq, Umar, Maut ka waqt likhi jata hai?

Kis Raat me insan ki taqdeer yaani Rizq, Umar, Maut ka waqt likhi jata hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option (A)

Shab-e-Qadr

Daleel :

۞ Allah Taala Quran-e-Kareem me farmata hai:

Humne Is Quran ko mubarak Raat (Shab-e-Qadr) me nazil kiya, beshaq hum (azab se) darane waale they, isi raat ko tamam dunia ke hikmat wa maslehat ke (saal bhar ke) kaam (faisle) kiye jaate hai.

📕 Surah Dukhan 44:3-4

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post